Psychzorg  

KOSTEN EN TARIEVEN

Algemeen

De kosten voor de Generalistische basis GGZ vallen vanaf jan 2014 onder de basisverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende polis. U betaalt geen eigen bijdrage meer maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Afhankelijk van uw klachten kunt u gebruik maken van de door de overheid vastgestelde producten: kort, middel, intensief en chronisch.
Zie voor een compleet tarieven overzicht de website van de Nederlandse Zorgautoriteit Basis GGZ tarieven.

Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ tarieven 2021
Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit

Code Prestatie Maximumtarief NZa
180001   Kort € 522,13  
180002 Middel € 885,01  
180003 Intensief € 1.434,96  
180004 Chronisch € 1.380,49  
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04  
198300 OVP niet-basispakketzorg consult € 114,41  
119053 Schriftelijke informatieverstrekking   € 89,65  

Product 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)
Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)
Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)
Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

Product 4: GBGGZ Chronisch (BC: circa 750 minuten per jaar)
Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bv. behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Product 5: Onvolledig behandeltraject
Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (max 120 minuten) blijkt dat het profiel te zwaar is voor de Basis GGZ, of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken.

Bovengenoemde vijf producten vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (in 2020 is € 385 op jaarbasis) aan het einde van uw behandeling aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult
Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.

De (uur)tarieven van het op freelance basis werken van de GZ-psycholoog kunnen op aanvraag worden verstrekt .

Wie betaalt de rekening?

Onze praktijk heeft contracten met de volgende verzekeraars:
  • CZ
  • ACHMEA/Zilveren Kruis
  • MENZIS
  • DSW
  • DE FRIESLAND
  • MULTIZORG (daaronder vallen diverse zorgverzekeringen)
De praktijk heeft echter geen contract met VGZ, vraag altijd bij VGZ uw vergoeding na. Aan het einde van de behandeling kan het bedrag van de gehele behandeling gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. Niet alle behandelingen worden (geheel) vergoed vanuit de basisverzekering. Informeer bij twijfel altijd bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar naar uw vergoeding, eventueel vanuit een aanvullende verzekering.

Bij cliënten met een zorgverzekeraar waarbij geen contract is afgesloten (VGZ) dient de nota eerst aan de praktijk te worden betaald en daarna zelf ingediend te worden bij uw verzekeraar. Via de restitutiepolis wordt meestal een groot deel, 75%-100%, vergoed.
Zie voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

KOSTEN

-   Een individueel consult van 45 min.
plus overige tijd ( 15 min. verslaglegging, overleg)
kost € 90,00
- Een dubbel consult van 90 min. kost € 180,00
- Een NPO van 3 uur, incl. overleg en rapport maken, (wordt NIET vergoed door zorgverzekeraar) kost € 270,00
- Een telefonisch consult van 15min. kost € 30,00
- Een email consult op basis van tijd,
met een minimum van 15 min.
kost € 30,00
- Huisbezoeken: Er worden geen extra kosten gerekend voor huisbezoeken binnen een straal van 15 km vanaf Breda.

BEL TIJDIG AF

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit uiterlijk 24 uur (1 werkdag) voor de afspraak te doen. Als u korter dan 24 uur van te voren afzegt, wordt de sessie van 90,00 euro wel bij u in rekening gebracht. Annuleren van een afspraak kan via email of telefoon (eventueel voicemail inspreken)

INFORMATIEPLICHT

Alle psychologenpraktijken zijn vanaf 2014 verplicht om gecodeerde persoonsgegevens van de cliënten aan te leveren aan DIS (DBC-InformatieSysteem). Dit is een landelijk informatiesysteem van de overheid. Indien u niet wenst dat uw gegevens bekend worden bij de overheid, dan kunt u bij het intake gesprek een privacyverklaring invullen (lvvp.info/privacyverklaring). Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan de overheid.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
3. De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
5. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de vermelde betaaldatum op de factuur volgt een betalingsherinnering.
6. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.
8.   Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

DISCLAIMER

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.